Noborders

Komise zavádí dva nové finanční nástroje na podporu investic do začínajících podniků a udržitelného rozvoje měst

Komise vybízí členské státy, aby v období 2014–2020 zdvojnásobily své investice z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) prostřednictvím finančních nástrojů, jako jsou úvěry, kapitálová účast a záruky, a to v souladu s cíli investičního plánu.  Účelem těchto standardních finančních nástrojů, které jsou již v souladu s nařízením o ESI fondech a pravidly státní pomoci, je, aby členské státy namísto tradičních grantů více využívaly revolvingové finanční prostředky a kombinovaly veřejné a soukromé zdroje.

Dva dodatečné nástroje:    

- nástroj pro spoluinvestice, který má zajistit finanční prostředky pro začínající podniky a malé a střední podniky. Tato podpora jim umožní rozvíjet obchodní modely a přilákat další financování prostřednictvím subjektu kolektivního investování ve správě jednoho hlavního finančního zprostředkovatele. Celkové investice spojující veřejné a soukromé zdroje mohou dosáhnout až do výše 15 milionů EUR na jeden malý nebo střední podnik. V období 2007–2013 bylo příkladem takového nástroje pro spoluinvestice investiční sdružení SAS JEREMIE ve francouzském regionu Languedoc-Roussillon využívající Evropského fondu pro regionální rozvoj(EFRR) s cílem přilákat soukromý kapitál a investovat do technicky vyspělých malých a středních podniků v regionu.

- fondy rozvoje měst poskytnou podporu udržitelným městským projektům, například v oblasti veřejné dopravy, energetické účinnosti či znovuoživení městských oblastí. Projekty musí být finančně životaschopné a musí být součástí integrované strategie pro udržitelný rozvoj měst. Celkové investice spojující veřejné a soukromé zdroje mohou dosáhnout až do výše 20 milionů EUR na jeden projekt. Tato podpora bude mít podobu úvěrového fondu spravovaného finančním zprostředkovatelem s prostředky ESI fondu a příspěvkem ve výši nejméně 30 % ze soukromého kapitálu. Takový fond rozvoje měst byl vytvořen v období 2007–2013 v Pomořanském vojvodství v Polsku.