Noborders

Aktuality

 • Školení |
 • Konferencje |
 • Výzvy |
 • Události |
 • Ostatní
 • Zamek Cieszyn zve k účasti na 21. edici přehlídky nejlepších diplomových prací z oblasti grafiky a designu ze zemí V4. Své práce ve formě ilustrace a krátkého popisu mohou zájemci zaslat pomocí přihlašovacího formuláře do 31. října 2022.

  Nová výzva v rámci Programu Interreg V-A, prioritní osa 2.

  Konkurs „Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021

  Příjem žádostí do prioritní osy 4 Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

  Euroregion Těšínské Slezsko - průběžná výzva.

  Výzva pro prioritní osy 2 a 4 v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Program Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

  Výzva k předkládání projektů do prioritní osy 3 v rámci Programu Interreg V-A.

  Do 19. října 2018 budou přijímány projektové žádosti k projednání na 6. zasedání EŘV v březnu 2019. Výbor bude schvalovat výhradně projekty z PO2 „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“ a PO3 „Vzdělávání a kvalifikace“.

  Do 21. 12. 2017 je možné předkládat projektové záměry do prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit. Předložení záměru je povinným krokem pro předložení projektové žádosti do této prioritní osy, přičemž příjem projektových žádostí bude probíhat do 7. 3. 2018.

  Výsledky jednání 10. Monitorovacího výboru Programu, který proběhl ve dnech 22. a 23. listopadu 2017. Gratulujeme všem úspěšným žadatelům, kteří budou moci kvalitně realizovat své projekty v rámci prioritní osy 3 a prioritní osy 4 Programu Interreg V-A.

  Do 21. prosince 2017 je možno předkládat projektové záměry v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Prioritní osy 4 - Spolupráce institucí a komunit.

  Do termínu 25. října 2017 mohou žadatelé předkládat žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Bližší informace a podmíny naleznete na webových stránkách Správců FMP- www.olza.pl a www.irsts.cz.

  Přehled přijatých projektových záměrů do PO 2 ke 30. 6. 2017

  Rada Velvyslanců zemí V4 rozhodla o tom, které projekty v rámci Visegrad Grants obdží dotaci. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.visegradfund.org. Úspěšní žadatelé již byli o výsledcích informováni.

  Monitorovací výbor programu Interreg PLSK schválil dofinancování ve výši 1,3 mln euro pro celkem 4 projekty (3 projekty v oblasti přeshraničního vzdělávání a 1 v oblasti transportu). Jednání se uskutečnilo 10. května v Tatranské Lomnici na Slovensku.

  Dne 28.2.2017 byl ukončen příjem projektových žádostí v rámci 3. výzvy. Do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd žadatelé předložili 32 žádostí o dofinancování projektů na polské straně euroregionu a 13 projektů na české straně.

  V rámci Fondu mikroprojektů probíhá 3. výzva v rámci Programu Interreg V-A CZPL. Zájemci mohou předkládat projekty do prioritních os 2 a 4. Termín pro předložení projektových žádostí potrvá do 31. března 2017. Bližší informace na webových stránkách euroregionu.

  V rámci Operačního Programu přeshraniční spolupráce Interreg PL-SK je možno do 30. listopadu 2016 předkládat žádosti o dofinancování projektů ve dvou prioritních osách: edukace a celoživotní vzdělávání (alokace 4,23 mln euro) a transport (alokace 3,72 mln euro).

  22.10.2016 Urbact

  Bylo přihlášeno 378 žádostí ze 24 členských států. Bylo vybráno 18 žádostí ze 4 tématických oblastí, mez kterými jsou například energetické změny či práce a dovednosti v místním hospodářství. Další výzva bude vyhlášena ještě v říjnu 2016.

  Byla ukončena první výzva pro mikroprojekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A PL SK 2014-2020. Bližší informace na webovém portálu Programu.

  Byly vyhlášeny nové výzvy v daném Programu přeshraniční spolupráce. Prioritní osa I - Příroda a Kultura, prioritní osa III - Vzdělávání. Příjem projektových žádostí do 2. listopadu 2016.

  V souvislosti s příjmem projektových žádostí, který bude ukončen dne 9. září 2016, zve EB ke konzultacím jednotlivých koncepcí a žádostí. Konzultace probíhají v kanceláři sdružení v době od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Doporučujeme telefonicky se objednat: +48 33 488 89 21.

  V souladu s dokumentací Programu INTERREG V-A Polsko_slovensko 2014-2020, včetně příručky příjemce, má žadatel právo se odvolat v případě, že dle jeho názoru mikroprojekt nebyl oceněn/vybrán správně.

  Program INTERREG V-A Česká republika - Polská republika navazuje na program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Proces přípravy začal v roce 2014. Dne 23. 6. 2015 byl program schválen Evropskou komisí.

  Byly schváleny první projekty v rámci první výzvy Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, a to na jednání společného Euroregionálního řídícího výboru dne 4. srpna 2016 v Raciborzi.

  Ve čtvrtek 4.srpna 2016 na zasedání Euroregionálního řídícího výboru ER Silesia byly schváleny termíny výzev pro Fond mikroprojektů a to pro 2. polovinu roku 2016 a celý rok 2017.

  V rámci první výzvy v rámci Programu Interreg Střední Evropa bylo schváleno 35 projektů, do jejichž realizace bude zapojeno 53 partnerů z Polska, z toho 3 jako Vedoucí partneři.

  Dokumentace a harmonogram výzev byly schváleny Monitorovacím výborem a budou uveřejněny na webových stránkách Programu. Na setkání pracovní skupiny byl prezentován také monitorovací systém realizace programu.

  Sdružení Euroregion Karpacki Polska, po ukončení školení souvisejících s fondem mikroprojektů v rámci Programu Interreg V-A Polsko-Slovensko 2014-2020, uveřejnilo na svých stránkách prezentaci ohledně správně vyplněného rozpočtu projektu.

  U projektů v rámci Prioritní osy II programu, týkající se příhraničního dopravy, v rámci investiční priority "Zvýšení regionální mobility" byla ukončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Sedm projektů bude dále hodnoceno po stránce technické a obsahové.

  Je možno předkládat projektové žádosti pro oblast polsko-německého pohraničí. Jedná se o dva dotační programy - Interreg 2014-2020 Brandenburg-Polsko a Meklemburg-Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska. V rámci obou programů je k dispozici cca 53,2 mln euro.

  V pondělí 16. května 2016 o půlnoci byl ukončen příjem projektových žádostí do Fondu mikroprojektů v rámci 1. výzvy v Euroregionu Silesia. Žadatelé předložili celkem 40 žádostí o spolufinancování.

  Žádosti o dofinancování z oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví, odehrávající se v polsko-slovenském příhraničí, je možno již předkládat. Celkový objem finančních prostředků je 23,76 mln EUR (v rámci programu Interreg Polsko-Slovensko).

  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu na podporu komunitního rozvoje. Výzva je určena místním akčním skupinám (MAS), mezi něž bude z Evropského sociálního fondu rozděleno až 1,8 miliardy korun.

  Euroregion Nisa, regionální sdružení se sídlem v Liberci, vypisuje Výzvu pro předkládání Žádostí do Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 - 2020. První termín pro odevzdání žádostí je 19.4.2016.

  Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádosti v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko do 20. května 2016 do 24:00 hodin, z důvodů probíhajícího testování webové aplikace. Ostatní pravidla zůstávají beze změny.

  MMR vyhlašuje výzvu, v rámci které je možné žádat o podporu dle specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

  Byl ukončen příjem projektů pro prioritní osu 3 (Vzdělávání a kvalifikace) a prioritní osu 4 (Spolupráce institucí a komunit). Probíhá hodnotící proces projektových žádostí. Monitorovací výbor dne 29.6. rozhodne o podpoře jednotlivých projektů.

  Na webových stránkách Euroregionu Nysa, v záložce "Programy a zdroje" a sekci "Dokumenty ke stažení", naleznete informace a dokumenty pro mikroprojekty typu A, B a C.

  V rámci Evropské územní spolupráce - Cíle 2 kohezní politiky EU v programovém období 2014 - 2020 budou i nadále podporovány tři směry: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Součástí Cíle 2 je i program INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

  Byla vyhlášena předběžná výzva k předkládání projektových žádostí do 3 prioritních os: PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, PO3 - Vzdělání a kvalifikace, PO4 - Spolupráce institucí a komunit.

  Na webovém portálu www.cz.pl.eu v sekci "Příručka pro žadatele" byla umístěna aktualizovaná verze Příručky pro žadatele, verze 1 se zohledněním Metodických pokynů včetně aktualizované verze příloh.

  Na 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Bielsku-Białej dne 4. 2. 2016 bylo rozhodnuto o posunu termínů pro příjem plných projektových žádostí: PO2 (10. 5. 2016), PO3 (29. 2.2016) a PO4 (7. 3. 2016).